Komu pomagamy

Niesiemy pomoc osobom chorym i dzieciom z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzin o niskich dochodach. Precyzują to dwa poniższe paragrafy statutu Fundacji:

§6

Celem Fundacji jest: 
1.  Świadczenie pomocy osobom chorym w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
2. Udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom z domów dziecka  i rodzin zastępczych oraz dzieciom z rodzin o niskich dochodach zwłaszcza w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz edukacji.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowe i organizacyjne wsparcie chorych w procesie diagnostyki, leczenia  i rehabilitacji (w szczególności w zakresie nie finansowanym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego);

b. organizowanie zajęć sportowych, w tym wakacyjnych obozów sportowych, dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach;

c.  wspieranie edukacji oraz świadczenie wszelkiej innej pomocy finansowej  i organizacyjnej dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach;

d.   zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;

e. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.
Powrót