Statut fundacji

Statut Fundacji Pomocy Dzieciom i Chorym „Wojtek i Michał”
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§1

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Chorym „Wojtek i Michał”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie  Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać skrótu Fundacja „Wojtek i Michał”, wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swej nazwy  w językach obcych.
3. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Kozub oraz Dariusza Kozub zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Piwowarskiego w kancelarii notarialnej w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 5 w dniu 16.04.2012 r.
4. Działalność Fundacji poświęcona jest pamięci tragicznie zmarłych Wojciecha Kozuba i Michała Jaworskiego.
 
§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
 
§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 
§5

Fundacja może ustanawiać medale honorowe, certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
 
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
 
 
§6

Celem Fundacji jest: 
1. Świadczenie pomocy osobom chorym w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
2. Udzielanie wszelkiej pomocy dzieciom z domów dziecka  i rodzin zastępczych oraz dzieciom z rodzin o niskich dochodach zwłaszcza w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz edukacji.
 
§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. finansowe i organizacyjne wsparcie chorych w procesie diagnostyki, leczenia  i rehabilitacji (w szczególności w zakresie nie finansowanym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego);
b. organizowanie zajęć sportowych, w tym wakacyjnych obozów sportowych, dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach;
c. wspieranie edukacji oraz świadczenie wszelkiej innej pomocy finansowej 
i organizacyjnej dla dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych oraz dzieci
z rodzin o niskich dochodach;
d. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji;
e. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.
 
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski  w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 
§9

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 
Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Fundatorzy Fundacji stanowią skład pierwszego Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
4. Zarząd może pełnić swe funkcje więcej niż jedną kadencję.
5. Na czele Zarządu jako Prezes Zarządu staje Dariusz Kozub.
6. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Małgorzata Kozub.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Fundatorzy Fundacji mają prawo powoływać i odwoływać członków Zarządu.
 
§11

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Każdy członek Zarządu uprawniony jest samodzielnie do składania wszelkich oświadczeń woli imieniem Fundacji. 
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. zmiana statutu Fundacji,
i. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 
§12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie spotkania pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 
Rozdział V. Postanowienia końcowe
 
§13

Decyzją Zarządu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla lepszego realizowania swoich celów.
 
§14

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.

Podpisy Fundatorów:

1. Dariusz Kozub  17.04.2012 r.
2. Małgorzata Kozub  17.04.2012 r.
Powrót
Informacje finansowe

Informacje
finansowe

Skany dokumentów finansowych.
Więcej informacji
Ogólne informacje

Ogólne
informacje

Fundacja „Wojtek i Michał” powstała w maju 2012 roku. Głównym celem statutowym Fundacji jest pomoc dzieciom chorym i
Więcej informacji